Warunki Gwarancji

 

1. Firma NovMix udziela Gwarancji na okres od 1miesiaca do 36 miesiecy ( każdy przedmiot opisany ile gwarancji posiada) .

2. Datą, od której obowiązuje okres gwarancyjny, jest to data wystawienia i podpisania karty gwarancyjnej. 

3. Warunkiem przyjęcia towaru do działu Serwisu jest, iż Nabywca dostarcza towar osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy.

Są przypadki gwarancji door to door tylko wybrany towar.

4. Warunkami przyjęcia do działu Serwisu towaru dostarczonego są:

-Kompletność urządzenia z takim wyposażeniem i w takiej   konfiguracji, w jakiej

 zostały zakupione przez nabywcę,

-Dołączenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej ( tj. zawierającej datę wydania towaru, podpis i pieczęć ) lub

 paragon lub faktura VAT oraz szczegółowego opisu uszkodzenia.

 

Jednocześnie NovMix  zastrzega sobie prawo wycofania towaru z serwisu oraz odesłania go do Nabywcy na jego

koszt, jeżeli: Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych wyżej albo stan przesyłki odbiega od opisanego w

załączonych dokumentach.

 

5. NovMix  zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie

14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu.

6. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy itp.),

termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.

7. W przypadku towarów już nadesłanych do Nas, następuje odesłanie przyjętego do serwisu towaru na adres

 Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt NovMix (tylko i wyłącznie gdy Gwarancja jest ważna).

8. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany towaru na nowy wolny od wad w następujących przypadkach:

-Serwis dokona trzech napraw głównych z tytułu gwarancji, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub

uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

-Serwis uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów

określonych wyżej.

 UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH.

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

-Zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych,

-Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

-Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady,

-Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji,

przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru.

-Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta

materiałów eksploatacyjnych,

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.

1. Gwarancji nie podlegają:

a. Nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,

b. Towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,

c. Wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie

zasilania itp.).

d. Bezpieczniki, żarówki, żarniki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

 

Koszty naprawy nie objętych gwarancja, a także koszty przeglądu w wyniku którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.

NovMix  nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego

w naprawie

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.