Kategorie

Promocje

Zobacz większe

Radio CB Sunker Elite Five

URZ0243

Nowy produkt

Radio CB Sunker Elite Five.

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

Dostawa już od 8,00 zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawy Nazwa Czas dostawy Cena
Kurier DPD wpłata na konto Kurier DPD wpłata na konto Od wysyłki 24h 20,00 zł
Kurier DPD płatność przy odbiorze Kurier DPD płatność przy odbiorze Od wysyłki 24h 25,00 zł
NovMix sklep stacjonarny odbiór osobisty NovMix sklep stacjonarny odbiór osobisty Odbiór w sklepie na miejscu płatność Gotówka Za darmo!
Kurier UPS wpłata na konto Kurier UPS wpłata na konto od wysyłki do 24h 25,00 zł
Kurier UPS płatność przy odbiorze Kurier UPS płatność przy odbiorze od wysyłki do 24h 35,00 zł
Paczkomat Wpłata na Konto Paczkomat Wpłata na Konto do 48H Prosimy o podanie Kodu i adresu paczkomatu do którego mamy Wysłać przesyłkę w Komentarzu do Zamówienia 11,99 zł
Paczkomat Płatne przy odbiorze Paczkomat Płatne przy odbiorze do 48H Prosimy o podanie Kodu i adresu paczkomatu do którego mamy Wysłać przesyłkę w Komentarzu do Zamówienia 15,99 zł
Poczta Polska Polecony Ekonomiczny Poczta Polska Polecony Ekonomiczny do 4 dni od wysyłki 8,00 zł
Poczta Polska Polecony Priorytet Poczta Polska Polecony Priorytet do 2 dni od wysyłki 10,00 zł

* Dla zakupów powyżej 1 000,00 zł darmowa dostawa!

Koszt dostawy

275,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Radio CB Sunker Elite Five

 

 

 Nowoczesne radio CB oferuj¹c poza nowatorskim wygl¹dem z wbudowanym du¿ym wyœwietlaczem LCD szereg przydatnych funkcji.

Standardem staje siê funkcja ASQ (Automatic SquelchControl) automatycznie blokuj¹ca zak³ócenia.

Wyœwietlacz LCD mo¿e byæ podœwietlony w 5 ró¿nych kolorach oraz mo¿na wybraæ 3 poziomy natê¿enia œwiat³a wyœwietlacza.

Funkcja Dual Watch pozwala na równoczesne monitorowanie dwóch kana³ów, z czego jeden kana³ jest podstawowy, zaœ drugi jest kana³em podrzêdnym.

Funkcja SCAN to przydatne w u¿ytkowaniu radiotelefonów narzêdzie, które pozwala na automatyczne wyszukiwanie aktywnych sygna³ów w ci¹g³ym paœmie kana³ów od 1 do 8. W momencie wykrycia aktywnego sygna³u funkcja SCAN zatrzymuje siê na nim na wczeœniej zaprogramowany czas.

Radio zaprogramowane jest na popularnym kanale 19, z opcj¹ szybkiego dostêpu do kana³u 9 – kana³u ratunkowego.

Dodatkowo radio zosta³o zabezpieczone filtrami m.in. ANL to system automatycznego ograniczania szumów, który w wyniku dzia³ania znacznie zmniejsza zak³ócenia impulsowe. System ANL przede wszystkim jest odpowiedzialny za redukcjê szumów pochodz¹cych od urz¹dzeñ zap³onowych wytwarzaj¹cych impulsowo wysokie napiêcie.

 

 


Dane Techniczne:

-Iloœæ kana³ów - 40
-Zakres czêstotliwoœci - PL 26.960-27.400MHz / EU 26.965 - 27.405 MHz
-Kontrola czêstotliwoœci - Pêtla fazowa PLL
-Funkcje - AQL.SQL SQUELCH, SCAN, DUAL WATCH, zegar
-Mo¿liwoœæ zaprogramowania 16 ulubionych stacji,
-Filtry - NB, ANL
-Stabilnoœæ czêstotliwoœci - 0.001%
-Zakres temperatur - -20stC - +50stC
-Impedancja anteny - 50Ohm
-Gniazdo antenowe - Standardowe SO-239
-Zasilanie - 13.8V DV

NADAJNIK
-Moc wyjœciowa RF - 4W AM / 1W FM
-Emisja sygna³ów niepo¿adanych - >-60dB
-Zniekszta³cenie dŸwiêku - <10%
-Pasmo przenoszenia - 300-2500MHz
-Mikrofon - Dynamiczny

ODBIORNIK
-Czu³oœæ dla 10dB (S+N)/N - AM: 0.5uV dla 10dB, FM: 0.5uV dla 10dB
-Czu³oœæ Squelch - <0.5 uV
-T³umienie czêstotliwoœci lustrzanych - >60dB
-Automatyczna regulacja wzmocnienia - 100mV dla 10dB
-Moc wyjœciowa audio - 3W przy zniekszta³ceniach do 10%
-Zakres czêstotliwoœci audio - 300-2500Hz


Ustawienie czêstotliwoœci:
Radio posiada szeroki zakres obs³ugiwanych czêstotliwoœci: 26.960 MHz - 27.405 MHz
Aby ustawiæ radio na europejski standard czêstotliwoœci:
- wy³¹cz radio,
- wciœnij jednoczeœnie DW +NB + W³¹cz zasilanie
Aby ustawiæ radio na polski standard czêstotliwoœci
- wy³¹cz radio,
- wciœnij jednoczeœnie SCN + NB + W³¹cz zasilanie.


Komplet zawiera:


-Radio CB

-Mikrofon do CB (gruszka)

-Uchwyt mikrofonu

-Uchwyt do mocowania radia

-Instrukcja obs³ugi


Opinie

Napisz opinię

Radio CB Sunker Elite Five

Radio CB Sunker Elite Five

Radio CB Sunker Elite Five.